A hazai coach szakma ernyőszervezete

Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

A 2012-ben ala­pí­tott Co­ach Szö­vet­ség pi­a­ci ön­sza­bá­lyo­zó szer­ve­zet­ként a Ma­gyar­or­szá­gon ki­ala­kult co­a­ch­ing kul­tú­ra mi­nél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő el­ter­jesz­té­sé­re jött lét­re. Tisz­te­let­ben tart­juk a tag­szer­ve­ze­tei sok­szí­nű­sé­gét, tu­dá­sát, esz­kö­ze­it, és er­re épít­ve meg­te­remt­jük és fenn­tart­juk a tag­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti szi­ner­gi­át.

Ha coachként dolgozol, és szeretnél mindig képben lenni a szakmát, így téged is érintő hírekkel, akkor iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírlevél feliratkozás

A hazai coach szakma ernyőszervezete

Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

A 2012-ben ala­pí­tott Co­ach Szö­vet­ség pi­a­ci ön­sza­bá­lyo­zó szer­ve­zet­ként a Ma­gyar­or­szá­gon ki­ala­kult co­a­ch­ing kul­tú­ra mi­nél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő el­ter­jesz­té­sé­re jött lét­re. Tisz­te­let­ben tart­juk a tag­szer­ve­ze­tei sok­szí­nű­sé­gét, tu­dá­sát, esz­kö­ze­it, és er­re épít­ve meg­te­remt­jük és fenn­tart­juk a tag­szer­ve­ze­tek kö­zöt­ti szi­ner­gi­át.

Ha coachként dolgozol, és szeretnél mindig képben lenni a szakmát, így téged is érintő hírekkel, akkor iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírlevél feliratkozás
0
tagszervezet
0 +
képviselt coach
0
éves fennállás

Vezetőség

Dr. Stefany-Tóth Judit
elnök
Dobos Elvira
általános alelnök
Baska Judit
alelnök
Csetneki Csaba
alelnök
Berey Zita
alelnök
Csoknyay László
alelnök
Szilvágyi Beatrix
alelnök
Snír Péter
alelnök
Galántai Júlia
alelnök
Csányi Csaba
alelnök
Petka Krisztina
titkár
Ruszák Miklós
Képzési és minősítési tanácsadó testület
vezető
Vizsolyi Ákos
Etikai tanácsadó testület
vezető

Vezetőség

Dr. Stefany Tóth Judit
elnök

Dobos Elvira
általános alelnök

Baska Judit
alelnök

Csetneki Csaba
alelnök

Berey Zita
alelnök

Csoknyay László
alelnök

Saller Szilvia
alelnök

Snír Péter
alelnök

Galántai Júlia
alelnök

Csányi Csaba
alelnök

Petka Krisztina
titkár

Ruszák Miklós
Minősítési és Képzési Tanácsadó testület vezető

Vizsolyi Ákos
Etikai Testület vezető

Tagszervezetek

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tagjai a Magyarországon működő 10 coach egyesület. Az egyesületeknek együttesen több, mint 800 tagja van.

Tagszervezetek

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének tagjai a Magyarországon működő 10 coach egyesület. Az egyesületeknek együttesen több, mint 800 tagja van.

Minősített coach szaknévsor

A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége szaknévsorában olyan coach végzettséggel rendelkező szakemberek kerülhetnek be, akik tagjai valamely tagszervezetünknek, illetve megfelelnek a minőségi elvárásoknak.

Szaknévsor

Szövetségünk által kiírt pályázatok, díjak

Szer­ve­ze­tünk 2019-ben dí­jakat hozott létre , amelyeket 2020-ban újabb elismerésekkel bőítettünk a co­ach szak­ma nép­sze­rű­sí­té­sé­re, ki­emel­ke­dő ered­mé­nye­i­nek, meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge­i­nek, al­ko­tá­sa­i­nak, ese­mé­nye­i­nek és tá­mo­ga­tó­i­nak el­is­me­ré­sé­re.

Részletek

Kapcsolat

    A Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének adatai